ALLPLAN ENVIRONMENT

Allplan Environment je inteligentní projekční software pro efektivní územní plánování, urbanismus, zahradní architekturu a práci s digitálním modelem terénu. Společně se systémem Allplan Architecture nebo Allplan Engineering můžete efektivně zpracovávat rozmanité úlohy v inženýrských a pozemních stavbách s přihlédnutím k reálnému okolnímu terénu, zástavbě a síti komunikací.

Rozsah služeb

Digitální model terénu

Pomocí modulu Allplan Environment vytvoříte komfortně digitální model terénu, přitom jeho zobrazení bude blízké reálu. Digitální model terénu je základem pro studie, výkresy, bilanci zemin a vizualizaci. Zá- klad terénu tvoří souřadnice bodů, které lze načíst z řady formátů (např. REB, ASCII, LandXML). Rovněž je možné i použití UTM- a Gauss-Krüger-souřadnic. Digitální model terénu zohledňuje vnější hranice, zlomy a vybrání. Svahování může být vytvořeno s konstantním nebo variabilním sklonem. Zobrazení může být pomocí trojúhelníkové sítě nebo pomocí vrstevnic, popis kót a výšek je automatický. Podélné a příčně profily lze vytvářet podél libovolných tras. Dále lze vytvářet kontrolovatelné bilance, a to i vůči horizontu.

Výhody Allplan Environment

Situační výkresy

Pro tvorbu situací v oboru pozemních a inženýrských staveb, urbanizmu, zahradní architektury a dopravních staveb máte k dispozici výkonné nástroje layoutu a designu. Můžete tak tvořit vizuálně působivé plány s šrafy, vzory, barevnými přechody a průhledností, ale i s obrázky a vizualizacemi. Dokonce lze použít nascanované plány a letecké snímky a ty kalibrovat pomocí tříbodového osazení.

Městský urbanismus

Pomocí funkcí městského urbanizmu a územního plánování vytváříte plány využití a zástavby ploch. Hmotové modely se vytváří pomocí pozemků a inteligentních stavebních těles, rovněž jsou podpo- rovány různé tvary střech a zobrazení odstupových ploch. Přitom se dají stanovit plochy pozemků, podlaží nebo hlavní rozměry.

Zahradní architektura

Pro projektování veřejných prostranství, pozemků a zahrad tvoříte, např. i na základě katalogu rostlin Bruns plány výsadby s jednotlivými, liniovými a plošnými typy výsadby, dále i cesty a stromy. Legendy rostlin a výkaz množství je samozřejmostí.

Silniční plánování

Pro vytyčování tras a cest máte k dispozici klotoidy a funkce pro efektivní staničení a jeho popis. Z digitálního modelu terénu můžete také odvodit výškopis s gradienty, zakřivení a sklony.

Projektování kruhových objezdů

Allplan Environment vás podpoří i v případě projektů kruhových objezdů. Z několika parametrů jako je typ, šíře jízdních pruhů, poloměry a poloha ramen se vytvoří stěžejní geometrie kruhového objezdu.

Realistické simulace dopravy

Pro ověření průjezdnosti kruhových objezdů, křižovatek, vjezdů a zásobovacích zón máte k dispozici speciální nástroj obalová křivka. S ním provedete reálné simulace kritických dopravních situací pro různé druhy osobních nebo nákladních automobilů a autobusů.

Stavby mostů a tunelů

Pro projekty mostů, tunelů, opěr, ramp, přehrad a hrází máte k dispozici Modelář mostů a liniových prvků. Nejdříve se z polohopisu a výškopisu vytvoří prostorová křivka, které se přiřadí libovolné příčné profily při zohlednění příčného sklonu. Tak vznikne komplexní prostorové těleso, které můžete využít jako spolehlivý základ pro vytvoření výkresů tvarů, bednění a výztuže.