Allplan 2020

“Světová novinka: Modelování, výpočet a konstrukce mostů pomocí jediného řešení BIM.”

Podívejte se na VIDEO

Novinky Allplan Bridge 2020

Vytvoření modelu bez kompromisů

Nyní při výběru softwaru již nemusíte zohledňovat žádná omezení. Allplan Bridge byl ušitý na míru uznávanými experty, týmem z Grazu zabývajícím se infrastrukturou, speciálně pro požadavky na výstavbu mostů. Vytvořte sami jednoduchým způsobem přesné parametrické 3D modely s komplexními geometriemi se spoustou detailních prvků tak, že definujete osy a příčné profily, z nich odvodíte proměnné a ty použijete pro celou délku mostu. Proměnné parametry se zadají přes tabulky nebo vzorce. Uživatel definuje jeden typický příčný profil, varianty jsou spočteny automaticky a bez chyb. Jednodušeji a rychleji nelze kompletní 3D model mostu vytvořit.

Definování průřezu

Můžete definovat libovolný průřez a stanovit geometrii pomocí závislostí a proměnných. Tyto parametrické průřezy lze kdykoliv přizpůsobit a uložit jako šablonu a znovu použít.

Modelování kompozitních a ocelových mostů

Při definování průřezů je možno snadno parametricky umístit normalizované a opakované profily, jako například podélné nosníky v ocelových a kompozitních profilech. Profil je nejprve definován parametricky v samostatné sekci nebo importován z uživatelské knihovny. Následně jsou definovány poloha a počet prvků a automaticky rozmístěny podél hrany průřezu. Spojení mezi profilem a hranou průřezu je také přizpůsobeno automaticky.

Snadné předpínání

Se softwarem Allplan Bridge je možné snadno modelovat množství předpínacích kabelů: předem předepjaté i dodatečně předpínané, vnitřní i vnější, podélné, příčné a vertikální, a také s nestandardní geometrií. Na základě uživatelsky definovaných 3D bodů generuje uživatel automaticky geometrii předpínacího lana podél mostní konstrukce. Každý 3D-bod je určen pozicí na staničení podél osy a pozicí v průřezu s ohledem na referenční bod. Navíc lze zadat úhel a zaoblení v půdorysu a nárysu. Zvolené parametry mohou být definované jako proměnné. Při detailním propočtu průběhu předpínacího lana vybere software proměnné parametry automaticky tak, že ztráty třením budou při předpínání minimální. Aby bylo možné jednodušeji stanovit polohu předpínacího lana v rovině průřezu, je v průřezu k dispozici speciální bodový rastr. Tento bodový rastr usnadňuje kopírování a zrcadlení předpínacích lan v podélném a příčném směru.

Projektování předepínání v softwaru Allplan Bridge

U kabelů se zadávají všechny potřebné vlastnosti jako pokluz, počáteční předpětí, třecí parametry apod. Navíc lze stanovit metodu předpínání pouze z počátku, z počátku s následným dodatečným předpětím z konce. Na základě geometrie kabelu a vlastností materiálu se vypočítají ztráty předpětí. Aby bylo zadávání co nejjednodušší, jsou stanoveny typické předpínací sekvence, jako jsou „předepínací skupiny“ pod uživatelsky definovaným názvem. Pomocí Drag & Drop budou předpínací lana přiřazena k příslušné skupině a automaticky předepjata podle definice skupiny. Navíc si můžete hodnoty pro jednotlivé předpínací články individuálně upravovat.

Nastavení plánu výstavby

V Allplan Bridge je čas považován za 4. dimenzi procesu výstavby. Stavební plán je rozdělen do několika fází a dále do jednotlivých úkolů, jako je např. tuhnutí a tvrdnutí betonu, zatěžování předpětí, aktivace vlastní hmotnosti, atd. Tyto konstrukční prvky jsou interaktivně přiřazeny k těmto úkolům.

Automatické odvození statického modelu

Díky převratné technologii generuje Allplan Bridge statický model automaticky z geometrického modelu. Pracovní náročnost a sklon k chybám se tím enormně redukují. Inženýr si zachová plnou kontrolu tím, že může cíleně stanovit, které konstrukční díly přispívají k chování nosné konstrukce a které představují pouze zátěž, nebo zda se má použít prutový model nebo model nosného roštu.

Výpočet průběhu stavby

Allplan Bridge analyzuje definovaný průběh stavby a vytváří v automatizovaném procesu všechny potřebné definice, jako jsou zatěžovací případy, aktivace prvků a výpočtové akce. To zahrnuje také data pro výpočet nelineárních, na čase závislých efektů, jako je tečení a smršťování. Přitom je zaručena naprostá transparence. Inženýr si v každém okamžiku zachovává plnou kontrolu nad generovanými prvky a přehled o výsledcích.

Přidávání dodatečných zátěží

Hmotnost a poloha vlastních zátěží z nenosných prvků (jako chodníky, vozovka atd.) se odvozují automaticky z geometrického modelu. Uživatel musí pouze uvést okamžik, kdy bude tento prvek instalován a zátěž odpovídajícím způsobem přidána. Ostatní dodatečné zátěže, jako například teplotní rozdíly nebo vítr, mohou být také komfortně definovány a použity.

Překrývání

Uživatelská přívětivost překrývání je v Allplan Bridge převratná. Schematická definice překrývání kombinuje maximální flexibilitu s optimální přehledností. Je možné vybrat více komponent napětí v uživatelem definovaných bodech napětí a provést překrytí napětí. Proces překrývání kromě toho umožňuje uložení příslušných velikostí řezů mezi různými prvky.

Výpočet hodnot průřezů

Výpočet hodnot průřezů je zásadním krokem při tvorbě analytického modelu. Veškeré hodnoty průřezů, stejně jako i smykové napětí v jednotlivých průřezech jsou počítány automaticky, jakmile je aktivována odpovídající možnost výpočtu. Výpočet podporuje všechny typy profilů s libovolnou geometrií včetně monolitických a kompozitních průřezů, otevřených a uzavřených průřezů, profilů s jedním nebo více otvory a také tenkostěnných průřezů. Matice tuhosti jednotlivých prvků nosníku je vytvořena automaticky s ohledem na vypočítané hodnoty průřezu, geometrii nosníku a vlastnosti materiálu.

Provádění statického výpočtu

Pro všechny výpočtové akce, dříve automaticky a ručně provedené v průběhu stavby, se provede globální statický výpočet, vycházející z Bernoulliho teorie nosníků. Teorie byla rozšířena proto, aby byla korektně zohledněna také změna průřezu. Navíc se provádí nelineární výpočet efektů závislých na čase, a to při zohlednění normovaných pravidel dimenzování.

Úspora času díky parametrickému nastavení polohy

Pro doplnění modelu mostu dalšími detaily, jako jsou např. osvětlovací stožáry nebo kotevní tělesa předpínacích lan, je v softwaru Allplan Bridge možné také sloučit objekty z knihovny Allplan Engineering. V Allplan Bridge se k tomu pomocí proměnných definují referenční body podél osy mostu a sloučí se pod příslušným názvem s objektem v knihovně Allplan. Při předání parametrického modelu do Allplan Engineering se potom na tyto referenční body umístí příslušné objekty. Při každé aktualizaci modelu dojde také k automatické úpravě umístění těchto objektů.

Bezproblémová výměna dat

Import např. klotoid a výškových poloh z dopravního plánování jako základ pro položení mostní osy probíhá u Allplan Bridge ve smyslu myšlenky openBIM bez problémů přes otevřenou BIM platformu Allplan Bimplus. Mostní inženýr musí data jen převzít a může začít ihned s plánováním mostu. Předání kompletního modelu mostu do statických řešení probíhá přímo přes Allplan Bridge. Pro přenos dat do Allplan Engineering pro další detaily, předpínání, výztuž a vytvoření plánu je taktéž vytvořeno přímé rozhraní.

Změny jsou okamžitě zpracovány

V každém mostním projektu jsou změny modelu na denním pořádku. Tento proces máte s Allplan Bridge rychle a spolehlivě pod kontrolou. Protože parametrický model tvoří ideální základ pro jednoduché přizpůsobení veškerých parametrů. Přitom musí změna proběhnout jen na určitém místě. Všechny prvky s ní spojené se automaticky přizpůsobí. Pokud se tedy změní geometrie osy, přizpůsobí se automaticky celá geometrie. Při změně jednoho stavebního prvku se přizpůsobí všechny prvky s ním spojené.

Pohodlná obsluha

V porovnání se strojírenskými CAD softwary nebo plánování ve 2D je práce s Allplan Bridge velmi pohodlná a šitá na míru na postupy při výstavbě mostů, což přispívá výrazně k rychlosti práce. Allplan Bridge je možné používat také na více obrazovkách. Allplan Bridge automaticky přizpůsobí uživatelské rozhraní na konkrétní velikost monitoru a rozlišení a hodí se také výborně pro použití s obzvlášť výkonnými přístroji s vysokým rozlišením (4K/UHD s 3840x2160 pixely a více).

Údaje se nikdy neztratí

Abyste měli u velkých projektů data stále bezpečně k dispozici, je součástí Allplan Bridge databáze, které neustále ukládá změny a stávající data automaticky doplňuje. Tím se zajistí, že se vaše údaje nikdy neztratí.

Technická podpora díky expertům na výstavbu mostů

Tým expertů s více než 30 lety zkušeností Vám kdykoliv poradí v rámci technické podpory. Díky hluboké odbornosti v oblasti výstavby mostů a vývoje softwaru stejně jako množství úspěšně provedených náročných mostních projektů je tým pro infrastrukturu z Grazu uznávaný po celém světě. Zákazníci ALLPLANU profitují z rozsáhlé podpory, školení a poradenství.

ALLPLAN Infrastructure GmbH
Andreas-Hofer-Platz 17/4, 8010 Graz, Austria
Telefon: +43 316 269786


www.allplan-infra.com