Již k dispozici: Allplan Bridge 2021

Allplan Bridge
Objevte sílu výkonu

Allplan Bridge je profesionální BIM řešení pro modelování, analýzu, návrh a výkresovou dokumentaci. Projektanti pracují pouze s jediným nástrojem pro tvorbu parametrického modelu s podrobnými detaily včetně předpínání až po zapracování postupu výstavby, statickou analýzu a návrh výztuže.

Zkušební Verze

NOVINKY
Allplan Bridge 2021

Vylepšená interakce mezi Allplanem a Allplan Bridge

V Allplan Bridge můžete nyní umístit inteligentní objekty (např. uliční osvětlení, elastomerová ložiska, vrtané piloty, ...) na definované pozice se správným zarovnáním a předdefinovanými parametry. Při přenosu modelu mostu do Allplanu se parametrické objekty (tzv. PythonParts) s předdefinovanými vlastnostmi automaticky umístí na odpovídající pozice. Kromě přímé definice parametrů je lze také automaticky umístit podle definované geometrie. To výrazně zrychluje generování podrobného modelu mostu, včetně výztuže, pokud je to nutné. Kromě toho lze provést změny velmi snadno díky parametrické povaze těchto objektů.


Seismické zatížení

V Allplan Bridge se seismické zatížení vyhodnocuje pomocí multimodální analýzy spekter odezvy. Řešení probíhá ve výpočtu formou dvou samostatných úloh. Nejprve jsou určeny příslušné vlastní tvary kmitání konstrukce, a následně probíhá vyhodnocení spekter odezvy podle normy.

Výpočet vlastních tvarů kmitání

Výpočet vlastních tvarů kmitání konstrukce probíhá na netlumené soustavě stanovením kořenů homogenní soustavy rovnic [K]*u - Ω2*[M]*u = 0. Vlastní čísla pro tuto soustavu rovnic se hledají pomocí iterace podprostoru, a následně i vlastní frekvence Ω a příslušné směry posunů pro výpočet tvarů kmitu. Dále je nutná i matice hmotností, která představuje kmitající hmoty konstrukce jako hlavní parametr výpočtu vlastních čísel. V programu se při výpočtu statického zatížení použije i definovaná vlastní tíha a ostatní stálá zatížení ze statického výpočtu a pro výpočet konzistentní matice hmotnosti i další definované hmoty.

Analýza spekter odezvy

Při zemětřesení závisí skutečná míra buzení jednotlivých vlastních tvarů kmitání na směru seismického vlnění (zrychlení podloží), na odpovídajícím procentu aktivované hmoty a tlumicím chování konstrukce. Analytická řešení pro typické konstrukce a jednotkové impulsy jsou k dispozici v normách v podobě příslušných spekter odezvy s určenými koeficienty proporcionality vlastních tvarů kmitání v závislosti na vlastní frekvenci. Vypočtené amplitudy vázané na jednotlivé vlastní tvary kmitů se skládají pomocí různých metod uvedených v literatuře. Program nabízí metodu ABS, metodu odmocniny součtu čtverců (SRSS) a úplné kvadratické kombinace (CQC). Různé směry zemětřesení, tj. příčný, podélný a svislý směr, jsou ošetřeny třemi samostatnými výpočty. Kombinací těchto případů se pak získá finální obálka extrémních hodnot.

Superpozice a kombinace

Způsob definice tabulkovým a vizualizovaným schématem kombinací se snadno používá a umožňuje dokonalý přehled. V tabulkovém formátu má uživatel přehled nejen o definovaných součinitelích zatížení, ale i o různých typech kombinací. Typ kombinace je důležitým atributem při provádění návrhu podle normy. Návrh pro jednotlivé typy namáhání pak může být pro odpovídající kombinace automatizovaný.

Allplan Bridge 2021

První kompletní řešení na světě
pro Bridge Engineers

 

 

Dotvarování, smršťování a relaxace podle JTG a korejských norem

Časově závislé jevy a jejich správné zohlednění jsou velmi důležité při analýze fází výstavby předpjatých a železobetonových konstrukcí. V Allplan Bridge je výpočet dotvarování a smršťování betonu a relaxace předpínacích ocelových prvků vytvořen v souladu s normami a je nyní k dispozici i pro čínské a korejské normy.

Návrh a posouzení podle platných norem

Po vypočtu celkových účinků zatížení a vytvoření příslušných obálek odpovídajících si vnitřních sil může uživatel provést automatický návrh nutného množství výztuže podle normy. Navrženou výztuž lze korigovat manuálním zadáním plochy výztuže a lze provést posouzení v MSÚ a MSP podle norem EN a také posouzení MSÚ v ohybu podle normy AASHTO LRFD.

Další nové funkce

Tato verze přichází s mnoha dalšími funkcemi a zlepšeními. Důležitou novou funkcí je možnost interaktivně přesunout staničení nebo řez. Kromě toho si uživatel může interaktivně zobrazit řez v libovolném bodě osy stavby. Získá tak lepší kontrolu nad parametricky definovanou geometrií. Několik nových funkcí je k dispozici i pro modelování předpínací výztuže. Například lze k definování bodu předpínací výztuže použít podélnou excentricitu. Minimalizuje se tak definice nutných staničení. Další novou funkcí je propracovaný výstup o předpínací výztuži v podobě tabulky formátu Excel, která uvádí nejen geometrické údaje, ale také některá data z analýzy, např. počáteční síly v předpínací výztuži. Do výpočtu postupu výstavby přibyl podrobný výpočet nadvýšení uvedených v excelovské tabulce.

Technická podpora díky expertům na výstavbu mostů

Tým expertů s více než 30 lety zkušeností Vám kdykoliv poradí v rámci technické podpory. Díky hluboké odbornosti v oblasti výstavby mostů a vývoje softwaru stejně jako množství úspěšně provedených náročných mostních projektů je tým pro infrastrukturu z Grazu uznávaný po celém světě. Zákazníci ALLPLANU profitují z rozsáhlé podpory, školení a poradenství.

ALLPLAN Software Engineering GmbH
Competence Center Allplan Infrastructure

Andreas-Hofer-Platz 17/4, 8010 Graz, Austria
Telefon: +43 316 269786