Open BIM FAQ

FAQ

1. Jaké jsou hlavní problémy při spolupráci na projektech AEC?

I když jsou sebemenší – AEC projekty představují velké výzvy ke spolupráci. Úspěšně dokončené stavební projekty jsou výsledkem spolupráce různých týmů stavebních odborníků - architektů, stavebních techniků různého zaměření, právě tak jako sítě generálních dodavatelů a subdodavatelů. Tyto týmy mají ve většině případů odlišné priority ohledně svého příslušného oboru a patří k nezávislým firmám s protikladnými zájmy.

Z výše uvedených důvodů vyvstávají u většiny AEC projektů následující problémy při spolupráci:

 • Chybějící skutečně koordinující pracovní postupy → zúčastnění se v podstatě na své práci nedohodnou. Pouze si vyměňují dokumentaci opostupu prací, aby ukázali tvůrčí nápady.
 • Ztráta informací při transferu dat → nativní datamusí být převáděna, aby mohla otevřena ke koordinaci v systémovém prostředíostatníchzúčastněných.
 • Problémy s interpretací dat ostatních stran → Data se stanou skutečnými informacemi pouze tehdy, jestliže byl stanoven přesný postupkjejich výkladu.
 • Omezené využití údajů o budově, které byly vytvořeny ostatními → Projektové informace z jednoho oborunemohou být integrovány do prostředí ostatních oborů.
 • Nedostatečné sledování projektových změn pracovníky podílejícími se na stavbě → Koordinace není jednorázovou výměnou dat, ale nepřetržitý obousměrný proces.
 • Nedostatek celkové koordinace více oborů → Koordinace zahrnujevideálním případě všechnystím související aktivity, jakojedetekce kolizí, stanovení množství a hmotnosti a situace ohledně „realizovatelnosti stavby“.
 • Chybějící detailní konstrukční model → pozdní koordinace a doba potřebnákvytváření 2D výkresů vedenutně k tomu, že se stavba provádí na základě náčrtů a neaktuálních výkresů.

2. Jaké jsou různé přístupy k řešení problematiky spolupráce?

Snaha o koordinaci na technické úrovni mezi různými obory prošla dlouhým vývojovým procesem. Tradičně předkládaly jednotlivé obory v různých stadiích procesu plánování kompletně vytištěné dokumenty a používaly prosvětlovací stoly ke kontrole a koordinaci různých struktur budov a staveních systémů. Tento přístup je oblíbený ještě dnes, přičemž digitální ekvivalenty dřívějších papírových výkresů - nástroje ke spolupráci na bázi DWG a PDF - jsou stále ještě přítomny ve formátu 2D.

Se vznikem projektování založeném na modelech Building Information Modeling (BIM) začala v projektové spolupráci díky mnohem bohatším údajům z modelování budov nová éra. S modely BIM stoupla poptávka po spolupráci založené na reálném modelování. Z této skutečnosti vykrystalizovaly dva zásadně rozdílné přístupy. Jeden, který je známý jako „platformový přístup“, u kterého spolupráce spočívá ve využívání různých podoblastí téhož softwarového řešení, a druhý, řečený „otevřený“ přístup, u něhož různá softwarová řešení tvoří základ spolupráce založené na využití modelu.

3. Jaké jsou charakteristické znaky „tradičního“ přístupu?

Tradiční přístup k mezioborové spolupráci se v podstatě skládá z jakékoliv druhu 2D spolupráce, včetně výměny papírových, DWG nebo PDF dokumentů, nebo v jiné dvourozměrné formě. Tento přístup lze charakterizovat následovně:

 • Omezená koordinace pracovního postupu → celý pracovní postup se příliš zakládá na manuální práci a ochotě ke spolupráci mezi jednotlivými stranami.
 • Obtížná konverze dat → celý pracovní postup je založen na „hloupých“ meziformátech, takže při konverzi dat se ztratí důležité informace.
 • Nevyužívání dat ostatních partnerů → na základě rozdílných dokumentačních konvencí nelze přijatá 2D data prakticky dále používat.
 • Bez komplexní koordinace → protože pracovní postup je založený na 2D, nemůže být projekt koordinován v integrovaném prostředí.

4. Jaké jsou charakteristické znaky „platformového“ přístupu?

Jeden z hlavních přístupů spolupráce založené na modelování (BIM) je platformový přístup, u něhož se používají různé moduly téže skupiny produktů, aby byla zaručena binární kompatibilita. Tato úroveň kompatibility dat může sama o sobě zanechat závažné mezery v koordinačním postupu:

 • Bez konverze dat → tento přístup dává velký příslib, že díky úplnému odpadnutí nutnosti konverze dat budou vyřešeny všechny problémy s koordinací. Bohužel mají jednotlivé obory nezávisle na formátech dat skutečně rozdílné metody řešení různých struktur budov, na což se bude nutné zaměřit na procesní úrovni koordinace.
 • Omezené využití dat třetích stran → i když se platformový přístup odvolává na společně užívaný BIM model, rozdílné požadavky jednotlivých oborů takovýto integrovaný přístup nedovolí. V tomto smyslu nepřináší platformové řešení ve srovnání s jinými řešení žádnou skutečnou výhodu.
 • Problémy s kompatibilitou → k využití platformového přístupu v plném rozsahu je předpokladem důsledná synchronizace, aby všichni účastníci projektu pracovali nejen na stejné platformě, ale také se stejnou verzí softwaru. To může snadno vést k problémům, pokud jeden z účastníků patří k jiné firmě s nezávislými projekty a IT aktualizačními cykly.

5. Jaké jsou charakteristické znaky „otevřeného“ přístupu?

Jiný hlavní přístup ke spolupráci založené na modelech podporuje otevřené kooperační procesy, u nichž jsou v plném rozsahu uznávány komplexní firemní a projektové struktury. Tento přístup povyšuje tuto otázku z úrovně dat na úroveň pracovních postupů a dělá z dat to, čím opravdu jsou: médium či nástroj pro kvalitní informace. Tento přístup umožňuje výběr účastníků projektu na základě jejich odborné způsobilosti a ne proto, že užívají nějaký určitý software.

 • Systémová nezávislost → jak sám název napovídá, přenechávají otevřené pracovní postupy jednotlivým oborům volbu, se kterými, pro jejich účely nejvhodnějšími nástroji budou pracovat, aniž by ztratily výhody spolupráce založené na modelech.
 • Integrita a vlastnictví projektových dat BIM → různé obory mají v reálném světě povinnost svá projektová data vlastnit a převzít za ně zodpovědnost. U otevřených pracovních procesů pro mezioborovou spolupráci je toto v plném rozsahu dáno, protože jsou vyvíjeny a koordinovány paralelní datové struktury.
 • Transparentnost pracovních postupů → otevřená spolupráce podporuje kompatibilní pracovní postupy. Toho je dosahováno transparentními protokoly a datovými analýzami, aby bylo možné poskytnout otevřené rozhraní pro každé softwarové řešení, které má být propojeno.

6. Jak zní oficiální definice Open BIM?

Open BIM je univerzální přístup ke spolupráci v oblasti projektování, výstavby a provozu budov založený na otevřených standardech a pracovních postupech. Open BIM je iniciativou buildingSMART a několika předních softwarových dodavatelů s využitím otevřeného datového modelu buildingSMART.

7. Co je cílem iniciativy Open BIM

Jediným cílem iniciativy Open BIM je podpora otevřených kooperačních postupů pro lépe koordinované projekty. Tohoto cíle je v první řadě dosahováno společným globálním, veřejně realizovatelným Open BIM brandingem, který je podporován jasnými definicemi, specifickými požadavky a osvědčenými metodami k jeho prosazování.

8. Kdo stojí za iniciativou Open BIM?

Iniciativu Open BIM zahájili dva dodavatelé softwaru – společnosti Tekla a GRAPHISOFT – a je podporována různými organizacemi, jako buildingSMART. Open BIM však není žádný exkluzivní klub, ale rozsáhlá iniciativa, kterou v odvětví AEC uvítá každá firma, která je připravená podpořit vyšší cíle a plnit dohodnuté požadavky.

9. Co mně může Open BIM nabídnout?

Iniciativa Open BIM nabízí různé výhody různým druhům organizací (viz dole); níže uvedená sada nástrojů však bude poskytnuta každému, kdo se k této iniciativě připojí:

 • Splnění jasných požadavků
 • Dodržování srozumitelných směrnic
 • Bezplatná licence k balíčku Open BIM branding
 • Dobrovolná registrace organizací zajímajících se o vstup

10. Proč by se měla moje firma připojit k Open BIM?

Firmy na celém světě již byly s výše popisovanými kooperačními problémy konfrontovány. K překonání těchto problémů již byly použity různé kooperační strategie, v mnohých případech k nim patřil také otevřený pracovní proces. Současně byly v plurálním prostředí AEC použity otevřené kooperační praktiky spíše jako nutnost než jako vědomě zvolená strategie k realizaci lépe koordinovaných projektů.

Iniciativa Open BIM pozvedá otevřenou spolupráci na strategickou úroveň, na níž stejně smýšlející stavební odborníci budují svou vlastní pluralitu, aby mohli realizovat lépe koordinované stavební projekty s méně chybami a ve vyšší kvalitě.

Pokud byste vy nebo vaše firma chtěli tyto hodnoty sdílet, obdržíte se členstvím v iniciativě Open BIM nejen směrnice a nejlépe osvědčené postupy, ale také společné řízení značky a mezinárodní zviditelnění, abyste získali z těchto hodnot užitek a maximalizovali hodnotu svých projektů. OTEVŘENÉ SPOLUPRÁCI → LEPŠÍ BIM!

11. Jaké jsou požadavky na členství v Open BIM?

Program Open BIM uvítá nejen dodavatele softwaru, ale také firmy a stavební projekty z odvětví AEC. Logo OPEN-BIM™ je zárukou toho, že softwarové řešení, projekční nebo inženýrská kancelář či stavební projekt beze zbytku splní požadavky na otevřené pracovní procesy. Účastníci iniciativy Open BIM se zavazují k dodržování následujících požadavků v plném rozsahu podle své pozice v odvětví AEC.

Dodavatelé softwaru

 • Musí vyvíjet takový software, který nesporně přispěje k řešením BIM v odvětví AEC.
 • Musí plně podporovat IFC standard pro koordinační nahlížení.
 • Musí se zavázat k rozvíjení řešení pracovních postupů v rámci Open BIM.
 • Musí veřejně podporovat nadřazenost přístupu Open BIM.
 • Musí program Open BIM podporovat následujícím způsobem.
 • Musí mít na svých firemních webových stránkách svou vlastní rubriku pro Open BIM.
  • Musí na úvodní straně této rubriky zveřejnit oficiální definici Open BIM.
  • Musí na každé stránce této rubriky webové stránky použít oficiální logo Open BIM.
  • Musí na úvodní straně této rubriky zveřejnit oficiální definici Open BIM.
  • U prezentací Open BIM musí používat snímky dodané v šabloně prezentace Open BIM.
  • Musí používat oficiální logo Open BIM při každé komunikaci týkající se Open BIM. V tomto případě:
  • Musí dodržovat uživatelské směrnice specifikované v balíčku Open BIM branding.

Firmy v odvětví AEC

 • Musí používat softwarové řešení jednoho z výše definovaných dodavatelů softwaru.
 • Musí implementovat kompletní pracovní postup BIM pro vlastní projektové výsledky.
 • Musí se zavázat k prosazování koordinačních pracovních postupů založených na modelu spolu s ostatními obory, nezávisle na BIM softwaru druhé strany.
 • Musí podporovat koncepci Open BIM v lokální/globální komunitě následujícím způsobem.
  • Musí mít na svých firemních webových stránkách svou vlastní rubriku pro Open BIM.
  • Musí na úvodní straně této rubriky zveřejnit oficiální definici Open BIM.
  • Musí na každé stránce této rubriky webové stránky použít oficiální logo Open BIM.
  • Musí na úvodní straně této rubriky zveřejnit oficiální definici Open BIM.
  • Mohou použít logo Open BIM k získání projektu a na firemní šablony. V tomto případě.
  • Musí dodržovat uživatelské směrnice specifikované v balíčku Open BIM branding.

Stavební projekty v odvětví AEC

 • Musí být zaručena rovnost šancí k účasti na projektu nezávisle na použitém BIM softwaru.
 • Musí dostávat plnohodnotné pracovní postupy BIM po celou dobu průběhu procesu AEC.
 • Musí být plně přizpůsobeny ke spolupráci a musí používat pracovní postupy Open BIM v celém procesu AEC.
 • Mohou použít logo Open BIM k získání projektu. V tomto případě.
  • Musí dodržovat uživatelské směrnice specifikované v balíčku Open BIM branding.

12. Jaké jsou výhody Open BIM pro výrobce softwaru?

Hlavní výhoda pro výrobce stavebního softwaru při členství v iniciativě Open BIM spočívá v tom, že mohou svým zákazníkům nabídnout otevřené kooperační postupy, které přinášejí konkurenční výhody na lokálních trzích AEC. Open BIM branding zaručuje, že řešení vyvinutá zúčastněnými výrobci splní požadavky Open BIM a že architektonické a inženýrské kanceláře, které volí jejich software proto, aby mohly spolupracovat s ostatními kancelářemi, nezatíží žádnými zbytečnými omezeními.

13. Jaké jsou výhody Open BIM pro firmy ve stavebním odvětví?

Na rozdíl od UZAVŘENÉHO (nebo „proprietárního“) BIM nabízí OTEVŘENÁ strategie velké výhody pro stavební odborníky:

 • Účastníci projektu mohou pracovat s nejmodernějšími špičkovými řešeními ve svém příslušném oboru, aniž by přitom riskovali vyloučení z určitých BIM projektů.
 • Účastníci projektu si zachovají plnou kontrolu nad aktualizacemi softwaru, nezávisle na ostatních účastnících v různých AEC projektech, na nichž se podílejí.
 • Integrace pracovních postupů vede k výraznému snížení chybovosti ve srovnání s koordinací různých softwarových nástrojů na bázi čistě souborové kompatibility.
 • Díky otevřeným standardům je dostupnost BIM dat po celou dobu životního cyklu budovy zajištěna, včetně výstavby a provozu.

14. Jaké jsou výhody Open BIM pro stavební projekty AEC?

Stavební projekty jsou samy o sobě produkty s vlastním trhem. Se snižujícími se rozdíly ve stavebních materiálech a technologiích může vedle vlastního designu budov značně zvýšit potenciální tržní hodnotu projektu nálepka, jako je „udržitelnost“. Iniciativa Open BIM nabízí projektům přídavnou nálepku s velmi pozitivními asociacemi. Budoucí majitelé, provozovatelé a nájemci takovýchto budov mají lepší šance k dalšímu využití digitálního modlu budovy, pokud byl původně vytvořen pomocí otevřeného BIM přístupu. Tento příslib má se stále se prodlužujícími životními cykly budov stále větší hodnotu hotových peněz.

15. Kde najdu další informace o Open BIM?

OPEN BIM Iniciativa OPEN BIM je podporována různými firmami, které mají příslušné informace přichystané na svých vlastních webových stránkách. Důležité informace najdete také na následujících stránkách:

openbim.com (buildingSMART)

www.nemetschek.com (Nemetschek Group)

tekla.com/openbim (Tekla)

graphisoft.com/openbim (GRAPHISOFT)

Weitere Informationen: BIM Kompendium Download

Das neue BIM-Kompendium Theorie und Praxis

Bei der Modellerstellung in 3D stehen Planer häufig vor Herausforderungen – angefangen beim Arbeiten mit der Bauwerksstruktur, beim Datenimport und -export bis hin zur Datenkontrolle. Mit dem neuen BIM-Kompendium für Allplan erhalten Anwender umfassende Hilfestellung, wie sie das Arbeiten in 3D sowie die Zusammenarbeit mit Projektpartnern optimieren können.

Inhaltliche Schwerpunkte:

 • 3D-Gebäudemodell in Allplan
 • Arbeiten mit der Bauwerksstruktur
 • Elemente und Attribute für Rohbau, Ausbau und Räume
 • Attribute der Hierarchiestufen
 • Datenimport und –export
 • Datenaustausch mit IFC