Podmínky použití

Oblast platnosti

Tyto podmínky k užívání platí pro Internetové stránky na adrese URL www.allplan.com/cz (dále jen "webová stránka"), provozované společností ALLPLAN Česko s.r.o. (dále jen "ALLPLAN"), Žerotínova 1133/32, 130 00 - Praha 3.

Obsah a služby

ALLPLAN usiluje o starostlivou péči a údržbu webových stránek. Vzhledem k charakteru internetu a počítačových systémů nemůže ALLPLAN převzít žádnou záruku za průběžnou disponibilitu webové stránky.
ALLPLAN dále nezodpovídá za to, že bude webová stránka vždy nejaktuálnější a že informace v ní obsažené budou vždy úplné a bezchybné. Může dojít k výpadkům, překlepům, jakož i vzniku chybných informací.
ALLPLAN si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto uživatelské podmínky, jakož i obsahy a strukturu webové stránky. Sem patří i zastavení určitých nabídek, služeb a výkonů na webové stránce.

Výluka ručení

Použitím hypertextového odkazu na naší webové stránce ji uživatel opouští. ALLPLAN nepřebírá žádnou záruku za správnost, přesnost, spolehlivost a úplnost informací na webových stránkách, na které byl uživatel odkázán prostřednictvím hypertextových odkazů, a odmítá výslovně jakékoli ručení za závady nebo výpadky tím vzniklé. Hypertextový odkaz na jinou webovou stránku je však třeba chápat jako pomoc a neznamená to, že ALLPLAN webovou stránku nebo výrobky či služby zde obsažené schvaluje nebo považuje za správné.
Užívání této webové stránky a stažení dat se uskutečňuje na vlastní nebezpečí. ALLPLAN nepřebírá žádnou záruku za z toho vzniklé škody, zejména škody na uložených datech, hardware a software uživatele.

Ostatní

Vedlejší úmluvy vyžadují písemné formy. Příslušným soudem je Praha, pokud je uživatel podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku. Platí české právo při vyloučení kupního práva UN.
Pokud jsou nebo se stanou některá ustanovení těchto uživatelských podmínek neúčinnými, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena. Neúčinná nebo chybějící ustanovení budou nahrazena takovými účinnými ustanoveními, která se svým obsahem co nejvíce blíží smyslu neúčinných nebo chybějících ustanovení.