BIM řešení pro
návrh mostů

Společnost ALLPLAN vyvinula jedinečné integrované BIM řešení speciálně pro požadavky mostního stavitelství. Nabízíme Vám produkty, které splňují výzvy dnešního mostního inženýrství.

Software pro návrh mostů

Vyšší kvalita a efektivita v mostním stavitelství díky BIM

 

Výzvy v odvětví

Nedostatečná kvalita návrhu v důsledku nekonzistentních údajů

Konstrukční integrita mostů je důležitým tématem stavebního inženýrství. Pokud je ohrožena, jsou nutné nákladné a časově náročné opravy až po demolici. V nejhorším případě dochází ke zřícení mostů a ztrátám na životech.

Nedostatečná kvalita mostních konstrukcí má často původ ve fázi návrhu a výstavby v důsledku nekonzistentních dat, které pochází z různých zdrojů a formátů od různých zúčastněných stran. Jednotlivé modely mostů (geometrické, statické, konstrukční) tak nejsou vždy shodné.

Navíc počet i složitost infrastrukturních projektů neustále roste. V kombinaci s rozšiřující se globalizací projektů a projektových týmů to vede ke stále většímu tlaku na čas a náklady.

 

Přístup k řešení

Zvýšení kvality návrhu pomocí BIM

Aby bylo možné zvládnout výzvy v oblasti výstavby mostů po celém světě, je zapotřebí "jediný zdroj pravdy", společný model mostu, ve kterém se spojí data z geometrického modelu, statického modelu a detailů. Řešením je informační model neboli BIM.

"Jednotného zdroje pravdy" je dosaženo prostřednictvím centrálního BIM modelu, který představuje parametrickou 3D geometrii mostu, ale zároveň slouží jako analytický model pro statické a dynamické výpočty podél časové osy. Jakákoli změna jednoho z těchto modelů ovlivňuje všechny fáze životního cyklu mostu. Všechny informace jsou tedy zachovány a není již nutné vytvářet více modelů pro různé fáze.

 

Řešení s ALLPLAN

Co nabízí ALLPLAN v oboru mostního stavitelství

S inovativním řešením ALLPLAN mohou mostní inženýři vytvářet inteligentní digitální 4D model mostní konstrukce, stavebního procesu, statické analýzy, návrhu a detailů. To zlepšuje proces plánování z hlediska času i kvality. V podstatě je toho dosaženo vytvořením podrobného geometrického modelu a modelu pro statickou analýzu ve společném prostředí a integrací časových údajů do modelu.

 

 

 

Výhody pro mostní inženýry

Inovativní BIM řešení v mostním stavitelství

Využití BIM v navrhování mostů přináší mnoho výhod. Díky jasným a koordinovaným procesům lze lépe dodržovat termíny. Zvyšuje se kvalita průběžně optimalizovaného návrhu mostu spolu se statickou analýzou a návrhem závislým na předpisech a také díky rychlému porovnávání variant konstrukce. Na staveništi nedochází k časovým prodlevám v důsledku chyb v návrhu, a proto je stavba hospodárnější. V neposlední řadě všechny zúčastněné strany těží z bezproblémové výměny dat prostřednictvím openBIM.

S inovativním BIM řešením pro mostní inženýrství od společnosti ALLPLAN ...

  • Navrhujte a stavte atraktivní a bezpečnější mosty
  • Spolehlivě dodržíte termíny a rozpočtové cíle
  • Optimalizujete transparentnost, komunikaci a koordinaci prostřednictvím otevřené výměny dat a BIM

Produkty

Allplan Bridge - profesionální BIM řešení pro mostní konstrukce

Allplan Bridge je profesionální BIM řešení pro modelování, analýzu, návrh a výkresovou dokumentaci. Inženýři pracují s jediným řešením od vytvoření parametrického modelu s vysokou úrovní detailu včetně předpětí až po integraci stavebního procesu, statické analýzy, návrhu výztuže a detailů.

Navrhujte své mosty efektivněji:

  • První kompletní řešení pro mostní inženýry na světě.
  • Společný parametrický 4D model pro statickou analýzu, návrh podle norem, tvorbu detailů a všech výkresů včetně výztuže
  • pracovní postupy openBIM s dalšími obory a produkty

Prezentace produktu Allplan Bridge

Software pro projektování mostů

Modelování, analýza, návrh a výkresová dokumentace v jednom softwaru

Změny u modelů mostů jsou na denním pořádku. Pracovní postupy s tím spojené jsou přitom časově náročné a náchylné k chybám. Tyto problémy musí projektanti, statici a konstruktéři denně překonávat, a navíc efektivně spolupracovat s projektovými partnery a kontrolovat kvalitu jejich modelů. Pro všechny tyto úkoly nabízí společnost ALLPLAN spolu se svými partnery optimální softwarová řešení.

> Parametrický model, statické výpočty a výkresová dokumentace
> Rychlé a efektivní modelování, vyztužování a výkresy betonových konstrukcí
> Otevřená BIM platforma pro efektivní mezioborovou spolupráci
> Kvalitní modely a jejich kontrola

V následující části najdete podrobné informace o produktu, doporučení a inspirativní referenční projekty.

zkušební verze

Naše portfolio řešení
pro projektování mostů

Mostní inženýři

Inovativní řešení pro bim modelování v mostním stavitelství

Nasazení BIM modelování v mostním stavitelství přináší řadu výhod. Díky jasně vymezeným a koordinovaným procesům lze snáze dodržet stanovené termíny. Zvyšuje se i kvalita návrhu, který lze nepřetržitě optimalizovat, což platí i pro statickou analýzu a návrh se zohledněním jednotlivých stavebních předpisů, přičemž lze rychle porovnávat jednotlivé konstrukční varianty. Při výstavbě pak odpadá hrozba zdržení kvůli opravám chyb a náklady na výstavbu jsou využity účelně. Výhodu pro všechny zainteresované strany představuje i bezproblémová výměna dat ve formátu openBIM.

  • Návrh a výstavba atraktivních a bezpečnějších mostů
  • Spolehlivé dodržování termínů a rozpočtu
  • Přehlednost, optimalizovaná komunikace a koordinace prací díky otevřené výměně dat a BIM modelování

Queensferry Crossing

„Svým 3D modulem Vyztužování nám Allplan mimořádně pomohl při prováděcích projektech, takže jsme dodrželi všechny termíny a na stavbu jsme dodali přesné a bezproblémové projekty výztuže“

Andreas Hartung, LAP­-Consult/Germany/p>

Přečíst celý příběh

Versamertobel Bridge

„Při tomto náročném projektu mostu nám Allplan významně pomohl. Obzvlášť užitečné byly 3D detaily základů ve strmém terénu. Rovněž byly velmi důležité i složité geometrické návrhy bednění a zabránění kolizím výztuží.“

Oliver Müller, dsp Ingenieure

Přečíst celý příběh

Aarebrücke

"„Díky vizualizaci ve 3D modelu jsme mohli prokázat realizovatelnost námi zvolených rozměrů uzlů s výztuží a předpětím“

Rudolf Vogt, Mitglied der Geschäftsleitung, ACS-Partner

Přečíst celý příběh

Taminabrücke

„Již ve fázi plánování jsme podrobně znázornili vedení předpínacích kabelů a výztuže, tak aby jsme ukázali investorům realizovatelnost návrhu a získali spolupracující firmy pro náročnou výzvu. Allplan Engineering byl v tomto ohledu velmi výkonným nástrojem.“

Markus Förster, Leonhardt, Andrä und Partner

Přečíst celý příběh

Řešení Allplan Bridge

Vytvoření modelů bez kompromisů

Allplan Bridge vyvinul tým mostních inženýrů speciálně pro požadavky na výstavbu mostů. Vytvořte sami jednoduše přesné parametrické 3D modely s komplexními geometriemi se spoustou detailních prvků. Uživatel definuje jeden typický příčný profil, varianty jsou spočteny automaticky a bez chyb.

Provádění statického výpočtu

Pro všechny výpočtové akce, dříve automaticky a ručně provedené v průběhu stavby, se provede globální statický výpočet, vycházející z Bernoulliho teorie nosníků. Teorie byla rozšířena proto, aby byla korektně zohledněna také změna průřezu. Navíc se provádí nelineární výpočet efektů závislých na čase, a to při zohlednění normovaných pravidel dimenzování.

Návrh na základě normy

Návrh potřebné plochy výztuže vychází jak z MSÚ, tak z MSP. Rozhodující kombinace vnitřních sil včetně účinků 2. řádu se kontrolují ve vztahu k pevnosti v ohybu, kroucení a smyku ,a proti limitům v omezení napětí a požadavkům na šířku trhliny. Větší hodnota z vypočtené nebo uživatelsky zadané plochy výztuže se použije k posouzení průřezů podle normy.

Naše portfolio řešení pro projektování mostů

Allplan Bridge je profesionální BIM řešení pro projektování mostů. Pracujete jen s jedním nástrojem: od podrobného parametrického modelu včetně předpínacích kabelů, přes návrh postupu výstavby až po statický výpočet navrhovaného mostu.

Více informací

Allplan License Server

 
Allplan Licenční Server poskytuje efektivní správu a optimální využívání licencí. Allplan Licenční Server poskytuje bezpečný a on-demand přístup k licencím v rámci podnikové sítě, ale také flexibilní využití pro práci mimo kancelář. Po spuštění programu systém ověří, jestli je na licenčním serveru volná licence. Pokud existuje volná licence, bude danému uživateli poskytnuta a umožní využití systému Allplan. Po ukončení programu je licence vrácena zpět na server a je okamžitě k dispozici pro ostatní uživatele.

Více informací

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

Allplan pakety a ceny

Allplan Workgroup Manager

 
Allplan Workgroup Manager nabízí nadstandardní možnosti pro organizaci CAD pracovních stanic a projektových dat v lokálních sítích (LAN) a na přání i přes Internet. Vytváří jasné synergické efekty ve středněvelkých a velkých projekčních a stavebních společnostech. Práce na jednotlivých stanicích v síti je stejně jednoduchá jako práce na lokální stanici. Zásadní výhodou je, že všechna data v síti mohou být spravována a používána současně, stejně jako např. všechny tiskárny a jiné periferie. Přístup k datům je tak transparentní v celé síti.

Více informací

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací