Allplan Bridge 2023

NOVÁ ÉRA V PARAMETRICKÉM MODELOVÁNÍ MOSTŮ

Zkušební verze

NOVINKY Allplan Bridge 2023

Lepší návrh mostů s Allplan Bridge 2023

Allplan Bridge představuje novou metodu modelování - volné parametrické modelování. Umožňuje volné parametrické modelování celého mostu nebo jeho dílčích prvků ve 3D prostoru. Efektivně lze parametricky modelovat například menší integrální mosty, podjezdy apod. Kromě toho je provádění změn a také generování šablon pro celé mosty dostupné interaktivně a bez skriptů. Protože se navíc jedná o obecnější techniku parametrického modelování, lze ji použít i pro modelování jiných infrastrukturních objektů.

Dalšími důležitými vylepšeními produktu jsou rozšíření o národní přílohy pro Eurokód. Návrh a posouzení betonových průřezů jsou nyní k dispozici pro německý, španělský a francouzský národní dodatek. Nejnovější verze obsahuje také řadu vylepšení, například vylepšenou spolupráci s Allplan Engineering, 2D diagramy, nelineární teplotní zatížení, volné kabely, posouzení únavy a mnoho dalších.


Propojení se systémem LUSAS prostřednictvím služby Allplan Cloud

Větší flexibilita při statické analýze modelů mostů

Uživatelé softwaru Allplan Bridge 2023 budou nyní moci synchronizovat analytické modely prostřednictvím služby Allplan Cloud (přes Bimplus) se softwarem pro analýzu konečných prvků LUSAS. V první verzi tohoto propojení budou podporovány betonové skříňové mosty s předpjatými kabely nebo bez nich, v budoucnu bude podporováno více typů mostů. Prostřednictvím Allplan Cloud lze analyticky relevantní entity z Allplan Bridge přenášet do různých řešení pro statickou analýzu k dalšímu zpracování. To uživatelům poskytuje větší flexibilitu při využívání externího analytického softwaru podle vlastního výběru.


Nový příklad ověřování

Plné prokázání shody s Eurokódy

Nový ověřovací příklad demonstruje a ověřuje výpočtové metody používané v Allplan Bridge pro návrh výztuže a kontrolu kódu. Je k tomu použit jednoduše podepřený most pro pěší o jednom rozpětí navržený jako předpjatý betonový nosník s jedním masivním průřezem ve tvaru T s příčlemi. Tento příklad pomůže uživatelům plně pochopit vstupy a poskytované výsledky.


Bezplatné parametrické modelování

Flexibilní parametrické modelování šetřící čas

V Allplan Bridge existují dvě hlavní metody modelování. Původní přístup využívá 3D tvar osy pro vynesení průřezu k vytvoření přesné geometrie. Protože se však v mostních konstrukcích často vyskytují prvky, které osu nesledují - například prefabrikované nosníky, byl vyžadován další přístup modelování speciálně přizpůsobený pro tyto mostní prvky, který byl implementován v předchozí verzi.

Ve verzi 2023 je nyní k dispozici nová metoda modelování - umožňuje parametrické modelování celého mostu nebo jeho dílčích prvků volně ve 3D prostoru pomocí objemových těles a booleovských operací. V první verzi této nové technologie v Allplan Bridge pro objemová tělesa jsou implementovány pokročilé hranoly - tak, že základní tvar hranolu je definován pomocí známé definice průřezu. Díky tomu je dána naprostá volnost pro modelování jednoduchých 3D tvarů, jako jsou krychle a kvádry, válce, rovnoběžníky a složitější tvary, jako jsou opěrné zdi a mnoho dalších. Dále lze přímo modelovat hranoly nebo je připravit jako šablony. V posledním kroku jsou hranoly sjednoceny pomocí 3D booleovských operací.

Hranoly jsou parametricky propojeny mezi sebou nebo vzhledem k jiným mostním prvkům, jako je například hlavní nosník. Nejen prostřednictvím jejich geometrické reference, ale i všechny modifikace (jako přesun nebo otočení) jsou uloženy a lze je kdykoli upravovat.

Výsledkem toho všeho je plně parametrický model, který lze snadno přizpůsobit a díky tomu lze celý projekt nebo jeho části uložit jako šablony a kdykoli znovu použít.

Jedná se o obecnější přístup k modelování, a proto jej lze použít v mnohem širším smyslu.


Národní přílohy pro Německo, Francii a Španělsko

Snadné navrhování podle klíčových národních dodatků

Vývoj nejnovější verze Allplan Bridge v modulu pro navrhování a posuzování dle norem byl zaměřen na zavedení prvních 3 národních dodatků a jejich specifik. Implementace poslední platné verze národních příloh je nyní k dispozici pro Německo (DIN EN), Francii (NF EN) a Španělsko (UNE EN). Všechny mezní stavy jsou nyní pokryty hodnotami nebo metodami specifickými pro jednotlivé přílohy a jsou na ně také uvedeny odkazy v reportech.


Posouzení únavy

Navrhování odolných mostů

Do seznamu typů posudků pro uživatele Eurokódu bylo přidáno posouzení na únavu založené na metodě akumulace poškození. Tato funkce poskytuje možnost prokázat bezpečnost návrhu inženýra na únavu až do konce návrhové životnosti. Dopravní zatížení lze zadávat v různých časech, aby bylo možné měnit intenzitu nebo druh dopravy. Ke každému datu se vytvoří "hlavní úloha", která může obsahovat několik dílčích úloh, z nichž každá představuje jeden typ vozidla působící od tohoto okamžiku, odpovídající kombinaci vnitřních sil a počet cyklů za rok.


Reporty pro návrh a posouzení

Transparentní návrh díky přehlednému novému reportu

Nová verze rozšiřuje výstupy reportů o nový typ. Tzv. celkový informační report poskytuje informace o normách, národních přílohách, vybraných oborových předpisech a jejich verzích. Všechny hodnoty závislé na předpisech jsou vyneseny do tabulky se zvýrazněnými změnami provedenými uživatelem, takže lze ověřit výpočet a předpoklady výpočtů. Poslední součásti tohoto reportu jsou materiálové hodnoty, pracovní diagramy a předpoklady pro jednotlivé materiály a mezní stavy. Tento typ reportu se vytváří pomocí nového typu úkolu ve fázích výstavby.


Šablonování a rozšířená spolupráce na projektu

Vyhněte se opakovaným úlohám díky výkonnému šablonování a výměně dat

Nejlepším způsobem, jak zvýšit produktivitu, je automatizovat opakující se úlohy. Namísto opakovaného modelování podobných objektů lze vytvořit jeden standardní objekt, který bude použit vícekrát. To by se nemělo omezovat pouze na modelování, ale mělo by to být použitelné pro celý proces návrhu. To vše je možné kombinací šablonování s parametrickým modelováním. Je to proto, že soubor proměnných, které ovlivňují parametrický model, lze propojit se vstupem šablony pro automatizovaný pracovní postup. Kromě toho Allplan Bridge poskytuje prostředky pro snadné opakované použití celého projektu. Díky nové funkci pro extrakci, ukládání a import dílčích částí projektu lze bez námahy znovu použít jakákoli data. Díky tomu se výrazně minimalizuje nadbytečné zadávání dat, ne-li se mu zamezí. Projekty tak mohou být dodávány ještě efektivněji.


Zlepšená spolupráce se společností Allplan Engineering

Výkonná interakce s daty pro stavební dokumentaci

Pokud jde o organizaci dat, každý uživatel si rád uspořádá svá data tak, aby to bylo co nejrozumnější - v Allplan Bridge je toho dosaženo pomocí "Vlastní stromové struktury". V Allplanu je toho dosaženo pomocí výkresových souborů. Pro vizualizace, modelování výztuže, tvorbu detailů a výkresů se model z Allplan Bridge nejen přenáší, ale také propojuje. V nové verzi je vytvořeno další "propojení" mezi "vlastní stromovou strukturou" v Allplan Bridge a "výkresovými soubory" v Allplanu, které umožňuje řízený přenos dat a zlepšuje proces aktualizace.


Řešič založený na návaznostech

Optimalizovaný výkon pro plynulejší správu změn

Nová metoda modelování, volné parametrické modelování, sleduje hlavní filozofii produktu, a sice že všechny modelovací prvky jsou spojeny parametricky. To platí nejen pro nové hranolové prvky, ale také pro všechny možné booleovské operace. Aby bylo možné hladce řídit změny i u větších a složitějších konstrukcí, používá se nyní v Allplan Bridge při kompletním výpočtu geometrie nový a pokročilejší postup výpočtu - "řešič založený na stromu závislostí". Tento algoritmus generuje strom závislostí mezi jednotlivými objekty tak, že se přepočítává pouze ta část modelu, která je realizovanou změnou ovlivněna.


2D diagramy

Jasně sdělují chování konstrukce

V programu Allplan Bridge je možné zobrazit výsledky statické analýzy a návrh výztuže ve formě tabulek a 3D diagramů. V nové verzi Allplan Bridge lze výsledky vizualizovat také ve formě 2D diagramů, které umožňují snadnou a přehlednou prezentaci výsledků a jasné sdělení chování konstrukce.


Propojení mezi jednotlivými vazbami

Zvýšení efektivity u modelování spojovacích nosníků

Spojovací nosníky jsou 3D lineární prvky umístěné mezi dvěma 3D body. Tyto 3D body jsou tvořeny referenčními body definovanými v průřezech používaných v nosnících, pilířích, tělesech atd. Lze jim přiřadit libovolný průřez a modelovat libovolné varianty. To umožňuje uživatelům používat spojovací nosníky mnoha různými způsoby, pro prefabrikované nosníky, ocelové nosníky, převislé podpěry, různé výztuhy a mnoho dalších. V nové verzi je také možné spojovat spojovací nosníky mezi sebou.


Nelineární teplotní zatížení

Snadná vizualizace rozložení napětí/deformace

Jakmile je mostní konstrukce uvedena do provozu, je denně a sezónně vystavena různým teplotním výkyvům. To ovlivňuje nejen pohyby konstrukce, pro návrh ložisek, ale také napětí uvnitř. Zatížení se rozděluje na tři složky, rovnoměrnou složku, lineární a nelineární (reziduální) složku. V nové verzi programu Allplan Bridge je nově možné použít i nelineární rozložení zatížení podle teploty. Zatížení lze aplikovat v libovolném směru a díky tomu jsou pokryty nejběžnější směry - svislý a příčný - jak pro ohřátí, tak pro ochlazení konstrukce.

Zatížení je správně zohledněno při provádění globální analýzy a detailního návrhu. Ovlivňuje téměř každou část návrhu a kontrolních postupů, protože rozložení teplotních deformací/napětí vznikajících ve formě zbytkových napětí není v průřezu lineární. Na tuto skutečnost a na možnou změnu teploty a ohybových momentů v obou směrech upozorňují nové 3D obrázky vykreslující toto chování, takže obecný 3D tvar rozložení deformace/napětí je pro uživatele srozumitelnější.


Volné kabely

Jedno řešení pro modelování i analýzu

Kabely bez soudržnosti (vnitřní i vnější) jsou novou funkcí statické analýzy Allplan Bridge, která má vliv i na modul pro navrhování podle norem. Výpočty navazují na lineární elastickou analýzu, a proto se používá zjednodušené řešení. Normy AASHTO i Eurokód umožňují použití metody zvýšeného napětí kabelů v mezním stavu únosnosti. V projektu je možná kombinace soudržných i nesoudržných kabelů a vliv zvýšeného napětí se provádí pouze pro nesoudržné kabely.


Snížení tuhosti při modální analýze

Jeden analytický model pro statickou a dynamickou analýzu

Allplan Bridge používá pro vyhodnocení účinků seizmického zatížení vícemodální metodu spektra odezvy. Řešení se skládá ze 2 samostatných úloh ve výpočetním procesu, jednak z určení příslušných vlastních tvarů statického systému a jednak z vyhodnocení spektra odezvy předepsaného v normě. V nové verzi programu Allplan Bridge je možné u vybraných mostních prvků snížit torzní tuhost formou uživatelsky definovaného součinitele. Redukovaná tuhost se použije pouze pro modální analýzu, což umožňuje použít pouze jeden výpočtový model, a to pro statické i dynamické výpočty.


Technická podpora díky expertům na výstavbu mostů

Náš tým expertů Vám kdykoliv poradí v rámci technické podpory díky své hluboké odbornosti v oblasti výstavby mostů a vývoje softwaru stejně jako množství úspěšně provedených náročných mostních projektů. Zákazníci ALLPLANU profitují z rozsáhlé podpory, školení a poradenství.

ALLPLAN Česko s.r.o.

Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Telefon: +420 225 384 884

Allplan Bridge 2023

NOVÁ ÉRA V PARAMETRICKÉM MODELOVÁNÍ MOSTŮ.
Lepší návrh mostů s Allplan Bridge 2023

VYZKOUŠET ALLPLAN BRIDGE ZDARMA

  • Volné parametrické modelování - flexibilní a časově úsporné
  • Snadné navrhování podle klíčových národních dodatků (německý, španělský a francouzský)
  • Vyhněte se opakujícím se úkolům díky výkonnému šablonování a vylepšené spolupráci na projektu
  • Jednodušší výměna statického modelu
  • Vylepšená spolupráce s Allplan Engineering


Allplan Bridge Prezentace produktu

Sjednejte si schůzku