Allplan Bridge 2024

ACCELERATE
DESIGN TO BUILD

Zkušební verze
Prezentace produktu

Novinky Allplan Bridge 2024

Produktivnější, výkonnější a automatizovanější pracovní postupy při návrhu mostů

Nová verze programu Allplan Bridge 2024 posouvá parametrické navrhování mostů na zcela novou úroveň. Nikdy předtím jste nebyli schopni dokončovat úkoly tak rychle s využitím výkonných a automatizovaných modelovacích nástrojů a při tvorbě detailů, rozšířených funkcí statické analýzy a zjednodušených pracovních postupů digitálního navrhování. Tento produkt dává konstruktérům mostů možnost optimalizovat své návrhy, dodávat projekty dříve, maximalizovat hodnotu pro své zákazníky a budovat lepší mosty.

Buďte rychlejší s programem Allplan Bridge 2024:

 • Díky zvýšení produktivity
 • Prostřednictvím rozšířené statické analýzy
 • S vynikající kvalitou návrhu

Vizualizace terénu s parametrickými referencemi

Zjednodušené procesy návrhu

Základními hledisky, kterým je třeba věnovat velkou pozornost při umisťování nového mostu do krajiny, jsou funkčnost, bezpečnost a estetický vzhled mostu. V procesu navrhování je třeba posoudit mnoho faktorů, jako je místní topografie, vodní plochy, složení půdy a přítomnost přírodních a umělých překážek. Díky vizualizaci terénu přímo v programu Allplan Bridge je nyní proces navrhování výrazně jednodušší.

Terén lze použít nejen pro vizualizaci, ale také pro modelování a kontrolu vzdáleností/odstupů. Například je možné se odkazovat na základní konstrukci, jako je pilíř nebo pilota, ve vztahu k terénu pomocí automaticky generované osy terénu. To je pohodlné nejen při modelování, ale také při provádění změn, protože kompletní definice je parametrická – to znamená, že při aplikaci změny, např. výšky nosníku, se automaticky upraví výška pilíře.


Import dat příčného převýšení prostřednictvím služby Allplan Cloud

Efektivnější práce na návrhu

Osu a geometrii vozovky (řez) obvykle určuje silniční inženýr. Osa je definována půdorysnou a výškovou geometrií a vozovka je definována jedním nebo několika příčnými sklony a odpovídajícími šířkami, které se podél osy mění. To vše je třeba zohlednit při modelování mostů. Aby se minimalizovalo, nebo dokonce vynechalo opětovné zadávání těchto údajů, je nyní možné v programu Allplan Bridge importovat nejen geometrii osy, ale také odpovídající definici příčného sklonu.


Parametrické propojení modelů výztuže

Rychlejší a produktivnější zpracování detailů

Vytvořit BIM modely výztuže a výrobní výkresy v požadovaných kvalitativních standardech, v rozumném časovém horizontu a při zachování uspokojivého zisku je vždy náročným úkolem. Zajištění kvality bez újmy na produktivitě a ziskovosti je stálou výzvou pro projekční kanceláře u každého projektu, bez ohledu na typ a umístění stavby. Vývojáři firmy ALLPLAN to chápou, a proto vyvinuli program speciálně pro řešení problémů s výrobní dokumentací výztuže.

S programem Allplan Bridge 2024 je učiněn další velký krok. Dvě parametrické technologie byly zkombinovány, aby poskytly parametrické řešení použitelné od stádia návrhu až po stavbu, a to řešení parametrického modelování produktu Allplan Bridge a PythonParts v programu Allplan. V programu Allplan Bridge jsou definovány sady výztuže, které slouží především k návrhu množství výztuže a pro posouzení podle platných norem. Tyto sady výztuže jsou nyní parametricky propojeny s technologií PythonPart v programu Allplan. Do programu Allplan se přenáší nejen geometrie podélné, smykové a torzní výztuže, ale také všechny ostatní informace, jako je poloha, počet a průměr prutů. Výsledkem toho je možnost plně parametrického pracovního postupu od návrhu až po provedení stavby, což vede k rychlejší práci s menší náchylností k chybám a dále také umožňuje vyšší kvalitu, produktivitu a ziskovost.


Volné parametrické modelování 2.0

Výkonné, flexibilní a časově úsporné modelování

V programu Allplan Bridge existují tři hlavní metody modelování. Původní přístup využívá 3D tvar osy pro vynesení průřezu k vytvoření přesné geometrie. Protože se však v mostních konstrukcích často vyskytují prvky, které osu nesledují, jako jsou například prefabrikované nosníky, byl potřebný další přístup modelování speciálně přizpůsobený pro tyto mostní prvky, který byl implementován v jedné z předchozích verzí.

Ve verzi 2023 byl uvolněn třetí přístup k modelování – volné parametrické modelování. Ve verzi 2024 je tento modelovací přístup značně vylepšen a stává se ještě výkonnějším, protože je rozšířen tak, že jakýkoli modelovací prvek v programu Allplan Bridge, jako je nosník, pilíř, spojovací nosník nebo mostovka, lze převést na 3D tělesa a libovolně je použít. Model zůstává plně parametrický, a díky tomu se takto konvertované těleso plynule přizpůsobuje jakékoli změně. Těleso lze dále využít pro booleovské operace, použít jako šablonu a volně s ním pohybovat v prostoru modelování.

Dalším vylepšením, pokud jde o volné parametrické modelování, je použití několika hranolových prvků v jedné hranolové šabloně a jejich kombinování pomocí booleovských operací. Tím je umožněno vytvářet složitější objekty, například opěrné body jako šablony, které lze snadno umístit a polohovat několikrát v jednom modelu mostu a které lze snadno exportovat a použít dále v jiných projektech.

Dalším výrazným vylepšením je knihovna bloků. Jedná se o nový typ objektu, který pracuje ve vlastním lokálním souřadnicovém systému. V tomto systému mohou uživatelé umístit 3D dokovací body s různými vztahy k počátku bloku, které umožňují umístění 3D těles. Knihovna bloků má schopnost pojmout více skupin těles, což dále vylepšuje pracovní postup modelování a usnadňuje začlenění ještě složitějších objektů.


Automaticky odvozené akce výpočtu

Specializovaná zatížení pro metodu letmé montáže/betonáže

Metoda letmé montáže/betonáže je často používanou technikou pro stavbu mostů. Počínaje pilířem se jednotlivé segmenty (prefabrikované nebo betonované na staveništi) sestavují krok za krokem na obou stranách v symetrickém či nesymetrickém tvaru. Betonážní vozíky se používají k betonáži či montáži segmentů a postupují z etapy do etapy. V průběhu tohoto cyklu působí na most různé druhy zatížení, které je třeba zohlednit ve správné poloze a ve správném časovém okamžiku, aby se správně projevilo chování konstrukce v závislosti na čase.

Nová úloha (příkaz) betonáž v symetrické konzole v programu Allplan Bridge 2024 vyžaduje pouze objektově orientované zadání geometrických dat betonážního vozíku a časového harmonogramu jednotlivých stavebních kroků. Zatímco všechny tyto údaje jsou k dispozici v jediném přehledném vstupním okně, výsledkem je řada automaticky prováděných výpočtů, jako je nastavení/přesun vozíku, betonáž/montáž segmentu, zatížení vlastní hmotností, předpínání kabelů a správné zohlednění dotvarování a smršťování od všech měnících se zatížení.


Další národní přílohy k národním normám

Snadné navrhování podle klíčových národních norem

Vývoj nejnovější verze Allplan Bridge v modulu pro navrhování a posuzování podle norem byl zaměřen na zavedení tří nových národních příloh a jejich specifik. Implementace poslední platné verze národních příloh je nyní k dispozici pro Německo (DIN EN), Francii (NF EN), Španělsko (UNE EN), Spojené království (BS EN), Rakousko (ÖNORM EN) a Polsko (PN EN). Pro všechny mezní stavy jsou nyní použity mezní hodnoty a metody specifické pro jednotlivé přílohy a jsou na ně také uvedeny odkazy v reportech.


Nástroj Allplan Bridge pro reportování

Revoluce v procesu reportování

Program Allplan Bridge 2024 spojuje dva světy do jednoho a díky tomu přináší revoluci v procesu reportování, protože nabízí řadu výkonných funkcí, které zvyšují efektivitu, přesnost a vizuální dopad. Data pro navrhování a analýzu mostů ve formě tabulek, obrázků, 2D a 3D diagramů a mnoho dalšího lze snadno propojit a umístit přímo do dokumentů MS Word. Odpadá tak nutnost ručního zadávání a aktualizace dat, což šetří čas a snižuje riziko chyb.

Systém drag and drop (táhni a pusť) zajišťuje bezproblémovou integraci dat do sestav definovaných uživatelem. Vytvořené propojení zajišťuje aktuálnost všech údajů. Veškeré změny provedené v projektu programu Allplan Bridge, jako jsou úpravy konstrukčních prvků, výpočtů, diagramů, obrázků, tabulek a částí návrhu, se automaticky promítnou do protokolu o konstrukci. Tato funkce aktualizace v reálném čase eliminuje nutnost ruční aktualizace, zajišťuje přesnost a šetří drahocenný čas. Dále je k dispozici databáze příspěvků, která uživatelům umožňuje ukládat a filtrovat relevantní výsledky. To umožňuje rychlý přístup k důležitým datům a jejich analýzu. Je možné vytvářet vlastní dotazy, používat filtry a třídit rozsáhlá data za účelem generování přizpůsobených tabulek.

Klíčové výhody nástroje pro reportování:

 • MS Word AddIn – použití nástroje, se kterým jsou všichni zvyklí pracovat
 • Dynamické propojení dat (parametrické)
 • Aktualizace v reálném čase/li>
 • Přizpůsobitelné tabulky pomocí databáze příspěvků
 • Komplexní podpora pro vizualizace

Souhrnná zpráva

Automatické shrnutí výsledků návrhu a posouzení podle norem

Rozsáhlé možnosti výstupů v oblasti návrhu výztuže a posouzení podle platných norem jsou rozšířeny o nový typ. Takzvaná „Souhrnná zpráva“ poskytuje přehled rozhodujících výsledků návrhu a posouzení průřezů. Program Allplan Bridge 2024 provádí posouzení označená příslušnými názvy výsledků. Pro každý posuzovaný řez jsou výsledky uloženy a následně jsou rozhodující výsledky filtrovány v cyklu pro všechny názvy výsledků a všechny řezy. Poté jsou rozhodující řezy a výsledky setříděny, nalezeny extrémy, a do souhrnné zprávy jsou vygenerovány přehledové tabulky, ke kterým jsou vloženy podrobné výsledky.


Statická analýza spřažených mostů

Technický náhled: Nové možnosti analýzy pro spřažené typy mostů

Spřažené konstrukce jsou vyspělá technická řešení, která kombinují různé typy materiálů, u mostů typicky ocelové nosníky a betonovou mostovku, a také stejný typ materiálu vybudovaný v jiném čase, například prefabrikované betonové nosníky se železobetonovou mostovkou betonovanou na staveništi. Dále lze toto řešení použít i pro výpočet sanace mostů.

Globální možnosti statické analýzy v programu Allplan Bridge byly rozšířeny tak, aby správně zohledňovaly chování spřažených konstrukcí. Například výpočet postupu výstavby bere v potaz nejen nově přidané nosné prvky, ale také již dříve aktivované prvky průřezu. To má za následek zásadní změnu tuhosti. U spřažených průřezů je základem výpočet charakteristik ideálního průřezu s použitím vybraného materiálu. Řešení dále správně zohledňuje rozdílné dotvarování a smršťování různých materiálů, což má za následek vznik vnitřních sil (napětí) v dílčích prvcích. Kromě všech stálých zatížení umožňuje řešení zohlednit také všechna proměnná zatížení, jako je doprava nebo zemětřesení. Pro tato zatížení se zatěžují spřažené prvky a vypočtené síly se automaticky rozdělí a odpovídajícím způsobem přiřadí dílčím prvkům, přičemž tyto jsou k dispozici pro návrh a posouzení řezu.


Nové funkce pro posouzení průřezů

Rozšíření metod pro posouzení spřažených průřezů podle norem

Kromě globální analýzy spřažených konstrukcí byl modul pro posouzení rozšířen také o posouzení spřažených průřezů betonu - beton. Průřez se může skládat z dodatečně předpjatého nosného prvku a betonové desky vybetonované v pozdější fázi výstavby. Ve fázích výstavby a provozu lze analyzovat jakýkoliv napěťový stav průřezu. Kromě toho lze provádět posouzení stavů únosnosti a provozuschopnosti v souladu s platnými normami. Posouzení zahrnuje také vyhodnocení napětí na rozhraní mezi starým a novým betonem a kontrolu únosnosti výztuže ve spáře.


Další nové funkce a vylepšení

K dispozici je řada dalších nových funkcí a vylepšení. Jako příklad lze uvést doprovodnou polygonální osu, která umožňuje modelování podélných lineárních objektů infrastruktury, jako jsou protihlukové bariéry nebo betonové bariéry typu Jersey. Bylo přidáno několik nových funkcí pro vytváření reportů a výstupů, jako například vylepšení výstupu geometrie osy nebo zpráva o vytyčení pomocí referenčních bodů definovaných v průřezu, který je přiřazen konstrukčnímu prvku.

Odkazování vnější hranice na průsečík dvou parametrických konstrukčních linií zlepší proces modelování. Vizualizace zatížení v definici konstrukční posloupnosti zlepší pracovní postup při zadávání statické analýzy a představuje další vylepšení produktu verze 2024.

Technická podpora díky expertům na výstavbu mostů

Náš tým expertů Vám kdykoliv poradí v rámci technické podpory díky své hluboké odbornosti v oblasti výstavby mostů a vývoje softwaru stejně jako množství úspěšně provedených náročných mostních projektů. Zákazníci ALLPLANU profitují z rozsáhlé podpory, školení a poradenství.

ALLPLAN Česko s.r.o.

Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Telefon: +420 225 384 884

Allplan Bridge 2024

NOVÁ ÉRA V PARAMETRICKÉM MODELOVÁNÍ MOSTŮ.
Lepší návrh mostů s Allplan Bridge

VYZKOUŠET ALLPLAN BRIDGE ZDARMA

 • Volné parametrické modelování - flexibilní a časově úsporné
 • Snadné navrhování podle klíčových národních dodatků (německý, španělský a francouzský)
 • Vyhněte se opakujícím se úkolům díky výkonnému šablonování a vylepšené spolupráci na projektu
 • Jednodušší výměna statického modelu
 • Vylepšená spolupráce s Allplan Engineering


Allplan Bridge Prezentace produktu

Sjednejte si schůzku